pechelimzaedno.net» Невероятно, но факт!

Невероятно, но факт!

България  като член на ЕС до месец юли т.г. е  задължена да имплементира Директива 2013/11/ЕС в собственото си законодателство.

В чл.6 на Директивата изрично е казано, че държавата трябва да предостави разрешаването на потребителски спорове на лица, използващи АРС / алтернативно решаване на спорове/ и имащи съответните експертни познания.

Към настоящия момент единствените обучения, които се провеждат в България на високо професионално ниво и съгласно изискванията на нормативни актове (Закона за медиация и Наредба №2) са обученията по медиация и специализираните обучения по медиация на потребителски спорове. Обучителните организации и обучителните програми са одобрени от МП. Обучените преминават през изпити и практически занимания, съгласно изискванията на закона и наредбата.

Комисията за защита на потребителите е административният орган, който се занимава с контрола и санкционирането на търговците. Помирителните комисии, които до момента разрешавт споровете между потребител и търговец, са част от Комисията. Те не са независими и по този начин се влиза в противоречие с казаното в Директивата.

Предлага се от ЗЗП да се премахне Раздела за „Помирителните комисии“ към Комисията за защита на потребителя.  Решаването на потребителските спорове да бъде изцяло осъществявано от трети, независими лица и структури, както е казано в Директивата. Според чл.6,7 и 8 от Директивата тези лица и структури трябва да бъдат независими, безпристрастни и неутрални.

Но вместо да се работи върху тези промени в Д.В. бр.26 от 7 април е публикуван Правилник за работа на помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, в който единствените промени се състоят в тома, че „министър на икономиката и енергетиката” се замества с „ министър на икономиката”. Невероятно, но факт! А дали до месец юни ще се направят нови изменения?! …