pechelimzaedno.net» Нормативна база

Нормативна база

ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА

НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

СЕМЕЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

 

Връзки

Единен регистър на  медиаторите  

Софийски районен съд 

Програма Спогодби към СРС