pechelimzaedno.net» Правила

Правила за провеждане на медиация

  1. Заявяване: Заявяването на медиацията може да се направи по телефона или по имейл.

  2. Наше е задължението да говорим с другата страна и да я поканим да участва в сесия по медиация. Ако тя се съгласи, минаваме към подготовка на първата среща.

  3. Подготовка на сесията по медиация – определяне на дата и време, място, ако страните желаят да е извън офиса на медиатора. Предоставяне от страните на необходими информативни материали, свързани със същината на казуса. Според характера на спора могат да бъдат проведени и предварителни срещи с всяка от страните. Уточняване присъствието на адвокати от двете страни и заплащането на медиацията.

  4. Първа среща – деклариране съгласието на страните за участие в медиация, предоставяне при нужда на пълномощни, съгласуване на правилата, по които ще се работи, и продължителността на отделната сесия.

  5. Споразумение – то се изготвя от двете страни с помощта на медиатора. Написването на споразумението не влиза в цената на сесията по медиация.

  6. Отговорност на медиатора: Медиаторът помага на страните да стигнат до взаимноизгодно и за двете страни решение на проблема, но не носи отговорност, ако те не стигнат до споразумение, и за неговото изпълнение. Медиаторът следи за спазването на добрия тон по време на сесията.