pechelimzaedno.net» Статии

ЗАКОН за защита от домашното насилие

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от съпруг или бивш съпруг, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, лице, от което има дете, възходящ или низходящ, сегашни или бивши сватове, настойник, попечител или приемен родител, възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство, лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. Молителят представя декларация за извършеното насилие. Но това рядко е достатъчно. Хубаво е да има свидетел – съсед, роднина, приятел, колега и т..н. Доказателство е и медицинско свидетелство, ако акта на насилие е бил физически или сексуален. Важно е да се знае, че по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. Доказателство са също и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице; протоколи или други документи от МВР, свидетелстващи за извършено домашно насилие.

Мерките за защита от домашното насилие са:

1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица.

Ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджета на Министерството на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел при условие, че те осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на:

1. програми за превенция и защита от домашно насилие, които се отнасят до: подготовка и одобряване на програми в учебни заведения, програми за работа с органите на съдебната власт и с органите на Министерството на вътрешните работи, мониторинг на прилагането на закона, провеждане на семинари и конференции, издания и публикации.
2. програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, които включват: социално, психологическо и правно консултиране и помощ от специалисти, насочване към други необходими специалисти и интердисциплинарни консултации, както и към кризисни центрове за лица, пострадали от домашно насилие.
3. обучение на лицата, които извършват защитата по закона.
4. специализирани програми, посещавани от лица, които са извършили домашно насилие, и които включват социални и психологически консултации.

Отговорността  по този закон не изключва гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя. Например заплаха за саморазправа или заплаха за саморазправа с близки, заключване в къщи, телесна повреда, сексуално насилие, отвличане, заразяване с венерическа болест, принуда чрез сила, натиск за извършване на каквото и да било действие против собствената вашата воля.

Може да се образува и гражданско дело за претърпени вреди и обезщетение, за развод,  за упражняване на родителски права, ако не е сключен брак.

При дело за развод или дело за упражняване на родителски права, ако има издадена заповед за защита по реда на закона за защита  от домашно насилие, същата се взема предвид от съда и е повод за налагане на привременни мерки.

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации