pechelimzaedno.net» Статии

Медиация по застрахователни спорове

Застрахователните спорове в Р. България,отнесени до съда, в зависимост от цената на иска, представляват значителна част от съдебните дела.
Споровете по сключени застрахователни договори могат да бъдат от всякакъв характер както при всеки договор, но най-честите са относно размера на обезщетението  или отказа да се изплати обезщетение.
Най-много са споровете по застраховка “Каско на МПС“ и по застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”. В последно време има и спорове по застраховки “Живот”, сключени на кредитополучател чрез банка кредитор като  обезпечение на кредита.
Медиацията е приложима при следните застрахователни спорове:
Спорове относно размера на обезщетение по имуществените застраховки. По застраховките “Каско” застрахователят определя обезщетението по методика, която е предварително известна на клиента. Методиките на всички застрахователи са почти еднакви. Клиентите са винаги недоволни. Освен това те винаги основават недоволството си на проформа-фактури от най-скъпи доставчици на части. Винаги има разлика между пазарни цени и методиката. Освен това в Общите условия изрично се посочва за какви автомобили какви допустими начини на обезщетяване има - нови части, нови части от официален вносител, ремонт в доверен сервиз или експертна оценка. В случая се касае до изчисления. Недоволната страна разчита на съдебното вещо лице да даде по-висока оценка от тази на застрахователя, вместо да седне със представител на застрахователя и медиатора и да обсъдят бързо и евтино ситуацията.
 Спорове относно претенциите за неимуществени вреди на основание застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите”
В по-голямата си част това са несъщински спорове. Претендиращите обезщетение просто ползват законово дадената им възможност да предявяват искове пред съда срещу застрахователя за обезщетение, освен другата възможност да предявят доброволна претенция пред застрахователя. Доколкото това обезщетение се определя по справедливост, при спор относно размера на определеното обезщетение е възможно тези спорове да се решават чрез медиация. Особено в случаите, когато не се обезщетяват претърпени телесни увреждания, а се претендира обезщетение от законни наследници на починало при ПТП лице.  
Спор между физическо лице и застраховател във връзка със застраховка „Гражданска отговорност”Ако лицето не предяви претенцията си директно в съда, каквато е масовата практика, то може да отнесе спора и до застрахователя.Съгласно чл.104 от Кодекса за застраховане всяко едно застрахователно дружество е длъжно да разработи вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователните договори. Към всяко едно  застрахователно дружество се създава специална комисия - вътрешноведомствена комисия, в която като членове са включени лекар, юрист и различни специалисти с оглед спецификата на застраховката и спора. Тази комисия заседава в определен ден от седмицата, събира доказателства, проследява причинно-следствената връзка, има ли основание за плащане и в какъв размер, като се съобразява със съдебната практика. Дейността й се доближава много повече до мини- съд, отколкото до процедура по медиация. Други спорове са тези между самите застрахователни дружества.Те се пораждат от различните методики, по които се определя размерът на щетите.
Спорове относно застраховки за имущество
При този вид спорове в особено редки случаи се стига до съд, както и при застраховки живот, но и тук за по-голяма бързина място може да намери процедурата по медиация.
 Застрахователни спорове, разрешавани чрез медиация, могат бъдат разрешаване бързо и ефективно, често в период до два месеца от момента на подаване на общата молба за медиация до приключването на медиацията.
Участниците в процедурата по медиация съвместно с медиатора имат възможност да изберат удобно за тях време, което да отговаря в най-добра степен на техните програми. По този начин се осигурява по–лесен и удобен достъп до процеса на медиация и по–пълно присъствие.
Няма друга процедура за разрешаване на спорове, която да е стриктно поверителна. Медиацията е!
При спорове, които често изискват обсъждането на вреди и други силно емоционални теми, поверителността е от значение както за страните, така и за създаването на атмосфера на отворен диалог.
 За страните, постигнали споразумение чрез медиация, е по–вероятно да не го нарушават и да се придържат към сроковете,  отколкото тези, на които е било наложено решение, взето от трета страна, чужда за фактите по спора.
 В медиацията не се прилагат формалните правила на съдебния процес. Медиаторът се старае да постигне спокойна обстановка, която съчетава най – добрите възможности за комуникация, водене на преговори и постигане на взаимно приемливо решение и за двете страни.
 Както застрахователните компании, така и притежателите на техни полици обикновено са по–удовлетворени от решения, които са постигнати по взаимно съгласие, за разлика от решения, наложени от съд или арбитраж.
Разходите при медиацията са по–малки от тези при съдебния процес или други форми за разрешаване на спорове. По–малко време отнема на индивидуалните застрахователни агенти да участват в процедура по медиация, отколкото да се подготвят и вземат участие в съдебен процес.
Споразуменията, постигнати чрез медиация между спорещите застрахователни компании, могат да засягат както правни, така и неправни въпроси. Съгласията между дружества, постигнати чрез медиация, често могат да обхванат процедурни въпроси, които не са предвидени за правно уреждане. Страните имат възможност да изработят свое решение, съобразено с конкретните психологически особености на тяхната ситуация. Психологическите фактори не са редки за емоционално натоварени застрахователни загуби и понякога едно просто признаване на застрахователната последица и болка може да доведе до обрат в процедурата по медиация.
Наблюдават се подобрени отношения между застрахователното дружество и застрахованите лица, което издига авторитета на дружеството и естествено привлича клиенти.
Възможно е изработване на общи правила за провеждане на процедура по медиация при възникнали застрахователни спорове, които да бъдат приети от застрахователните дружества и въведение в Общите застрахователни условия.

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации