pechelimzaedno.net» Статии

Медиация при търговски спорове

Разрешаване на търговски спорове чрез съда не удовлетворява винаги представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията и влошаване на бизнес вазимоотношенията между страните.
Бизнесът “работи” с поемане на обещания за изпълнение на задължения и ангажименти. Тези обещания са писмени или устни, като страните разчитат една на друга, че всяка от тях ще спази уговореното. Когато обаче има неизпълнение по договора или неяснота възниква търговски спор. Тези спорове могат да струват скъпо.
Обикновено страните наемат адвокати и започват преговори, които могат да имат или не успешен резултат. Когато не се постигне споразумение се подава иск пред съответния компетентен съд, като съдебните процеси имат няколко основни неудобства за бизнеса:
Страните губят контрол. Адвокатите и съдиите са “господари” на времето и процедурата, а процесът може да се проточи с години.
Страните губят способността да общуват една с друга, за да разрешат спора. Отношенията помежду им се разрушават.
На следващо място идват разходите – измерени като загубено време, платени съдебни такси, хонорари на адвокати, растящи лихви.
Така увлечени в конфликт страните могат да загубят своите позиции в бизнеса.
Казаното в голяма степен се отнася за малки фирми, които имат тясна верига от контрагенти и са изградили бизнеса си основно на лични взаимоотношения. Тези бизнес отношения се  застрашават от съдебното дело.
“Прозорливите” компании често предвиждат създаване на клауза за разрешаване на спорове, възникнали във връзка със сключените помежду им договори, с помощта на медиация.
 Медиацията е по-гъвкав способ за разрешаване на спорове отколкото съдебната система. Тя има няколко основни предимства пред традиционната съдебна система:
На първо място - контрол. В процедурата по медиация може да се създаде споразумение само ако е приемливо и за двете страни, които обсъждат проблема заедно – на една маса в неформална обстановка. Това е особено подходящо за бизнес партньори, които искат да запазят бизнес отношенията си.
На второ място - конструктивен диалог. Когато е договорирано, че има възможност за отнасяне на спора за разрешаване чрез медиация, страните са спокойни, че нищо не може да навреди на бизнес партньорството им. Ако не могат да се справят сами, те знаят, че ще потърсят съдействието на медиатор.
На трето място - творчество. Медиаторът може да помогне на страните да сътворят работещо споразумение.
 На четвърто място – по-евтино. При медиация разходите за решаване на спора са контролирани и минимизирани.
Възможна причина за спор и неизпълнение на договор  може да бъде липсата на комуникация. Комуникацията има два компонента: да изложиш своята гледна точка и активно да изслушаш гледната точка на другия. В медиацията това се прави естествено,  с открита позиция и добронамереност. От друга страна - адвокатите в съдебния процес неизбежно вземат страна и помагат на страните да се “окопаят” в своята позиция. Като резултат от напрежението, комуникацията се загубва изцяло, а изхода от делото е непредвидим.
Включването на клауза за медиация в договора, която осигурява на страните възможността да уредят спорове във връзка с договора преди подаване на иск в съда ще улесни страните. Както е добре договорът да бъде изготвен детайлно, така е добре страните да са сигурни че ще имат възможност да уредят отношенията си по взаимно изгоден и желан от тях начин с помощта на медиация, преди евентуално съдебно дело. Предвижда се специфичен процес, който ясно очертава рамката пред страните, медиацията дава възможност на опитно трето лице да участва в конфликта, като възстанови комуникацията и помага на страните да изградят трайно и изпълнимо споразумение.
    Най-общо предимства от включването на клауза за медиация са навременно осигуряване на страните вариант за справяне в ситуация на спор. Медиацията е изключително бърза процедура и е напълно конфиденциална. Тя предлага възможност за творческо решаване на конфликта. Също така медиацията е и най- евтината от всички алтернативи за разрешаване на спорове.
    Препоръчително е, когато се създава клауза за медиация,  да се има предвид следното: следва да има яснота на процеса – времевите параметри трябва да са уточнени, трябва да са определени лицата, които ще вземат решение дали да се участва в процедура по медиация и кой ще бъде упълномощен да взима решения при медиацията и да подписва споразумението.

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации